شماره تماس : 02188757911
امروز سه شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 43:05
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

شماره حساب هاي شرکت

شماره حساب هاي آژانس مسافرتي ژوان شن سفيد به شرح زير ميباشد :


شماره کارت پارسيان:
 6221-0610-7582-1241
شماره حساب پارسيان:
801-215234
شماره شبا پارسيان:
IR120540108880100021523004
شماره کارت صادرات:
6037-6915-1025-1341
شماره حساب صادرات:
0103135291003
شماره کارت ملت:
6104-3378-5243-3539

شماره حساب ملت:

شماره شبا ملت :

 

5575734826

 IR290120020000005575734826

به نام امير شهاب الدين انصاري